Ֆինանասական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2021

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 2021

Կապիտալում փոփոխությունների մասին 2021

Անկախ աուդիտի եզրակացություն 2020

Աուդիտորական հաշվետվություն 2020

Անկախ աուդիտի եզրակացություն 2021

Հաշվապահական հաշվեկշիռ 2021

Անկախ աուդիտի եզրակացություն 2022

Հաշվապահական հաշվեկշիռ 2022