Ֆինանասական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2021

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 2021

Կապիտալում փոփոխությունների մասին 2021

Անկախ աուդիտի եզրակացություն 2020

Աուդիտորական հաշվետվություն 2020

Անկախ աուդիտի եզրակացություն 2021

Հաշվապահական հաշվեկշիռ 2021